Voorwaarden Fietsenverhuur

Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeldzijn of ter inzage liggen.

Artikel 2 Betaling

De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen als in de (af-)rekening opgenomen diensten aan … contant te worden voldaan, tenzij het schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Indien betalingen niet contant plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd de verschuldigde betalingen te verhogen met een rente van 1% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat één maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten; waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte te specificeren buitenrechtelijke kosten.
De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
In het geval het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij het met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.
Artikel 3 Huurperiode

De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.
Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1.
Tussentijdse inlerving van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering
Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 1 dag wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van de verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1.
Onverminderd het bepaalde in de vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.
Artikel 4 Gebruik

De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijder(s). De fiets(en) moet(en) bij de verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.
De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient de huurder voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.
Artikel 5 Schade, verlies en diefstal

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van de fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld on de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

Artikel 6 Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor de rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparatie.

Artikel 7 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens ban de huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.